Tư vấn

Các dịch vụ tư vấn

NOVA có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp các kết quả cho khách hàng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và hỗ trợ cho các ngành công nghiệp hydrocacbon và năng lượng tại Việt Nam.

 

Là một phần trong cam kết cung cấp kết quả, NOVA đã mở rộng hoạt động tư vấn. Tầm nhìn thành công là xây dựng cơ sở hạ tầng hiện có của NOVA, tiếp cận với các dự án và mạng lưới khách hàng ở Việt Nam (cả tư nhân và nhà nước) thông qua nền tảng kinh doanh năng lượng đang phát triển để xây dựng một ngành kinh doanh mới và mở rộng phạm vi dịch vụ cho khách hàng Việt Nam trong không gian năng lượng.

 

Hoạt động tư vấn của NOVA tập trung vào ba hoạt động chính:

Liên minh Chiến lược NOVA-SECORA

NOVA và SECORA (AUSTRALASIA) PTY LTD (www.secora.com.au) đã cùng hợp tác trong một liên minh chiến lược để cung cấp Chuyên gia Tư vấn Việt Nam rõ rệt sử dụng kiến ​​thức địa phương của chúng tôi, được hỗ trợ bởi Tài nguyên Tư vấn Toàn cầu của SECORA.

 

Mỗi Bên đưa ra các đề xuất giá trị bổ sung cho liên doanh.

NOVA: cơ sở tri thức hiện có, cơ sở hạ tầng và tiếp cận các dự án với sự hiểu biết sâu sắc về những thách thức trong hoạt động và tổ chức mà mạng lưới các khách hàng năng lượng của họ đang phải đối mặt tại Việt Nam.
SECORA: các nguồn lực và chuyên môn quan trọng để áp dụng cho phát triển năng lực tổ chức, cải tiến quy trình, số hóa và các lĩnh vực nâng cao quy trình khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về chi phí và năng suất có thể cải thiện hiệu năng và hiệu suất của nhà điều hành / dự án.
NOVA và SECORA và hợp tác với các đối tác địa phương trong các thị trường hoạt động tương ứng.
Tập trung mạnh mẽ vào không gian Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên thúc đẩy sự thành thạo của NOVA tại Việt Nam và kinh nghiệm của dự án IOC / ASEAN NOC của SECORA.

 

Tư vấn Phát triển Kinh doanh và Phát triển Kinh doanh

Cung cấp dịch vụ của NOVA bao gồm một bộ giải pháp toàn diện cho các khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam. Thông qua cơ sở hạ tầng hiện có của NOVA, kiến ​​thức về thị trường, mạng lưới khách hàng và mối quan hệ với các bên liên quan sâu rộng, NOVA có khả năng cung cấp phù hợp với trình điều khiển giá trị của khách hàng và mục tiêu kinh doanh:

 

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh và thương mại của Việt Nam;
Quản lý tất cả sự tham gia của các bên liên quan sử dụng dấu chân của Việt Nam tại NOVA;
Tham mưu về chiến lược đàm phán thương mại và triển khai chiến lược đàm phán;
Đánh giá các rủi ro thương mại có liên quan và đề xuất các giải pháp cấu trúc và giảm thiểu rủi ro
Trực tiếp thương lượng các thỏa thuận thương mại nếu khách hàng yêu cầu;
Quản lý tất cả các hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương trong các chuyến thăm của khách hàng quốc gia và các cuộc hẹn ở địa phương.

 

Đề xuất giá trị của NOVA bao gồm:

Tư vấn thương mại / phát triển kinh doanh của Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh doanh khung
Tư vấn Chiến lược Thương mại
Tư vấn Đàm phán / Khung Chiến lược
Tư vấn nhập quốc gia VN
Thu hút và Lập kế hoạch Các bên liên quan
Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh

 

Tư vấn đầu tư tài sản dầu khí

NOVA – có cơ sở hạ tầng hiện có, tiếp cận với các dự án, mạng lưới khách hàng và các mối quan hệ với các bên liên quan sâu ở Việt Nam thông qua nền tảng kinh doanh hiện tại của mình trong không gian năng lượng để tận dụng cơ hội mua và bán và các thông tin có thể sử dụng để xây dựng, phù hợp với mục đích Phát triển Kinh doanh danh mục đầu tư cấu trúc để giải quyết và phù hợp với các ưu tiên của khách hàng và các trình điều khiển giá trị.